Dozory staveb

Nabízíme kompletní technický dozor a technické konzultace v oblasti stavebnictví a to včetně možnosti kontroly nákladů stavby a to jak ve fázi přípravy stavby, tak i v průběhu nebo po dokončení stavby. V rámci činnosti nabízíme i možnost koordinace subdodávek při provádění jednotlivých částí stavby.

Zajistíme:

– odborná kontrola provádění stavebních prací – technický dozor investora

– posouzení projektové dokumentace

– optimalizaci a úpravy stavebních postupů včetně možnosti návrhu optimalizaci stavebního záměru z hlediska finančního čerpání

– prohlídky staveb v jednotlivých fázích výstavby, případně závěrečná prohlídka termokamerou

– kontrola jednotlivých subdodávek stavby, provedení přejímek dílčích částí, závěrečné přejímky

– kontrola soupisu prací jako podklad pro fakturaci dodavatelů

– kontrola oprávněnosti víceprací zejména při rekonstrukcích a stavebních úpravách

– kontrola odstraňování vad, odchylek a nedodělků po dokončení výstavby objektů

– inženýrskou činnost – např. poradenství při výběru dodavatelů jednotlivých částí objektů, zpracování podkladů k výběrovému řízení včetně možnosti vyhodnocení, kontrola fakturace, kontrola čerpání rozpočtů

– příprava a kompletace dokladů potřebných pro kolaudaci stavby

– prohlídku stavebních objektů při koupi nemovitosti, včetně možnosti statického posouzení objektu, provedení sond, kontroly objektu termokamerou, provedení předběžného propočtu nákladů na rekonstrukci

– kontrola termínů, kontrola provedených prací dle schválené projektové dokumentace, vedení kontrolních dnů

Prohlédnout reference